خانه >> فروشگاه شهر پایدار >> دانلود مبانی نظری صنعت،توسعه پایدار و محیط زیست

دانلود مبانی نظری صنعت،توسعه پایدار و محیط زیست

تاثير خوانايي بر سرزندگي فضاي باز شهري

دانلود مبانی نظری صنعت،توسعه پایدار و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶۷ صفحه

فرمت: ورد

هزینه: ۴۵ هزار تومان

RIAL 450,000 – خرید

فهرست مطالب

مبانی نظری
۲-۱-مقدمه
۲-۲-توسعه پايدار شهري
۲-۳-دیدگاه‌های منتج از نظريه توسعه پايدار شهري
۲-۳-۱-نیواربانیسم (نوشهر گرایي)
۲-۳-۲-رشد هوشمند شهري
۲-۳-۳-شهر فشرده
۲-۳-۴-شهر سبز
۲-۳-۵-شهر سالم
۲-۳-۶-شهر اكولوژيك
۲-۴-محیط زیست
۲-۴-۱-توسعه پایدار زیست محیطی
۲-۴-۲-شاخصهای زیست محیطی در توسعه پایدار
۲-۵-آسیب‌های ناشی از وجود مراکز صنعتی در سکونتگاههای شهری
۲-۶-انواع آلودگی‌های زیست محیطی صنایع
۲-۶-۱-آلودگی هوا
۲-۶-۲-تجمع زائدات و ضایعات صنعتی
۲-۶-۳-آلودگی صوتی
۲-۶-۴-ایجاد بوی نامطبوع
۲-۶-۵-مزاحمت بصری
۲-۶-۶-وجود فاضلاب صنعتی
۲-۶-۷-آلودگی آب
۲-۶-۸-ایجاد ارتعاش ولرزه
۲-۶-۹-تشعشعات زیانبار
۲-۷-بحران گازهای گلخانه ای در جهان
۲-۷-۱-منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای
۲-۷-۲-خطرناک‌ترین گازهای گلخانه‌ای
۲-۷-۳-آلودهترين شهرهاي صنعتی جهان
۲-۷-۳-۱-سومقايت
۲-۷-۳-۲-لينفن
۲-۷-۳-۳-تيانيينگ
۲-۷-۳-۴-سوکيندا
۲-۷-۳-۵-واپي
۲-۷-۳-۶-لااوريا
۲-۷-۳-۷-دزرژينسک
۲-۷-۳-۸-نوريلسک
۲-۷-۳-۹-کابوه
۲-۸-صنعت
۲-۸-۱-تقسیم بندی صنایع
۲-۸-۲-خوشه صنعتی
۲-۹-شهرک صنعتی
۲-۱۰-شهرهای جدید صنعتی
۲-۱۰-۱-شهرهای جدید سازمانی-صنعتی
۲-۱۱-نگرش به صنعت در اندیشههای شهرسازی
۲-۱۲-انگاره های ایجاد شهرهای جدید صنعتی
۲-۱۳-برنامه های پیشنهادی شاخص در ارتباط با صنعت و شهر
۲-۱۴-کاربریهای ناسازگار در پهنه های شهری
۲-۱۴-۱-واحدهای خدماتی
۲-۱۵-منطقه بندی صنعتی
۲-۱۶-تجارب ایران در زمینه ساماندهی صنایع
۲-۱۶-۱-نظام های موثر در ساماندهی صنایع در ایران
۲-۱۷-مشکلات ساماندهی صنایع شهری در ایران
۲-۱۷-۱-اشتباهات متداول در مطالعات مکان یابی صنایع
۲-۱۸-شاخصهای تعیین صنایع قابل استقرار درشهر
۲-۱۸-۱-اهداف راهبردی ساماندهی صنعت و سکونت
۲-۱۹-پیوستگی متقابل درشهر و صنعت
۲-۲۰-بازنگری در ضوابط منطقه بندی صنعتی
۲-۲۱-مکان یابی
۲-۲۲-اهداف مسائل مکانیابی
۲-۲۳-راهکار کاهشی اثرات زیست محیطی صنایع
۲-۲۳-۱-فناوری و تکنولوژی سازگارتر با محیط زیست
۲-۲۳-۲-قوانین و مقررات
۲-۲۳-۳-حمل و نقل
۲-۲۳-۴-بام سبز
۲-۲۳-۵-کمربند سبز
۲-۲۳-۶-مکانیابی
۲-۲۴-جمع بندی

منابع

منابع فارسی

 

 1. ابراهیمی ثانی، عماد؛ محسن حاصل طلب و اسماعیل کیوانلو، ۱۳۹۳، سنجش برخورداری ساکنین از پارک های محلی با استفاده از شاخص دسترسی در بستر عدالت فضایی (نمونه موردی : منطقه ۷ شهرداری مشهد) ، ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد،
 2. احمدی،مجید(۱۳۷۴)، صنعتی شدن و تحولات شهر و شهرنشینی شازند،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
 3. استروفسکی، واتسلاف،شهرسازی معاصر: از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن،ترجمه لادن اعتضادی، تهران :مرکز نشر دانشگاهی،۱۳۷۳
 4. آمار اقلیمی ایستگاه هواشناسی شهر اراک، ۱۳۹۳
 5. باعقيده محمد, عليجاني بهلول, ضياييان پرويز، ۱۳۹۰، بررسي امکان استفاده از شاخص پوشش گياهي NDVI در تحليل خشکسالي هاي استان اصفهان، نشریه مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، تابستان ۱۳۹۰, دوره۱ , شماره۴ ; ص ۱ -۱۶
 6. بحرینی،سید حسین،(۱۳۷۶)، شهرسازی و توسعه پایدار، رهیافت، شماره هفدهم، صص ۳۹-۲۸.
 7. برکشلی، فریدون.(۱۳۷۶). نقش سرمایه گذاری های خارجی در توسعه صنعتی ایران«۱۳۳۴ – ۱۳۵۷». تاریخ معاصر ایران. فصلنامه تخصصی موئسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. سال اول. شماره دوم. تهران.
 8. برندک،محمد(۱۳۸۲)، راهکارهای کاهش آلودگی شهر تهران، سومين كنفرانس منطقه اي تغيير اقليم،
 9. بنه ولو، لئونادرو (۱۳۵۸)، تاریخ معماری مدرن، ترجمه دکتر سیروس باور، تهران، دانشگاه تهران.
 10. پاکزاد، جهانشاه.(۱۳۸۹).سیراندیشه ها در شهرسازی(۱)، انتشارات آرمانشهر، چاپ اول،تهران
 11. تلخابي، حميدرضا و ساسانپور، فرزانه(۱۳۹۰)، ارزيابي شاخص‌های پايداري كلان شهر تهران بر مبناي توسعه پايدار، اولين سمينار مخاطرات محيطي كلان شهر تهران، دانشگاه تربيت معلم(خوارزمی). خرداد ماه.
 12. جهانگیری، مجید. مهرپویا، عباس(۱۳۸۴). استراتژی رقابتی تکنیک‌های تحلیل صنعت و رقبا.. چاپ اول. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا،. ۴۳
 13. حافظ نیا، محمدرضا،(۱۳۸۹)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هفدهم، انتشارات سمت، تهران
 14. حبیبی، سید محسن.( ۱۳۹۰). از شار تا شهر، تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن، تفکر و تاثر. دانشگاه تهران. تهران.
 15. حسامیان، فرخ و دیگران.(۱۳۷۵). شهرنشینی در ایران. چاپ دوم. آگاه. تهران.
 16. خاکی، غلامرضا، روش تحقیق ( با رویکرد به پایان نامه نویسی)، انتشارات بازتاب، تهران، چاپ نهم، ۱۳۹۰
 17. خاوریان، امیررضا(۱۳۹۳)، تحلیلی بر مکان یابی و توسعه شهرک های صنعتی در ایران با تاکید بر اصول  برنامه ریزی فضایی، نمونه موردی شهرک صنعتی  شهر یزد. پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد. یزد.
 18. رهنما، محمد رحيم و عباس زاده، غلامرضا(۱۳۸۷)، اصول، مباني و مدل‌های سنجش فرم كالبدي شهر، جهاد دانشگاهي مشهد.
 19. زبردست، لعبت (۱۳۹۱)، ارزیابی همه جانبه محیط زیست شهری، ماهنامه شهرنگار، شماره۶۴ و ۶۵
 20. زیاری، کرامت الله (۱۳۸۸) برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم
 21. زیاری، کرامت الله و مهدنزاد،حافظ و پرهیز، فریاد(۱۳۹۰) نظریه شهری ارزیابی انتقادی، انتشارات دانشگاه تهران
 22. زیاری، کرامت الله(۱۳۸۸) برنامه ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت،چاپ دهم
 23. سازمان حفاظت محيط زيست، همايش شهر سبز، مهرماه ۱۳۷۸، تهران.
 24. سعیدنیا، احمد (۱۳۷۸) مواد زاید جامد شهری، کتاب سبز شهرداری، تهران، انتشار دانشگاه تهران.
 25. سلطانی، علی،(۱۳۹۲)، مباحثی در حمل و نقل شهری با تاکید بر رویکرد پایداری، انتشارات دانشگاه شیراز
 26. سلمان‏منش، حسن(۱۳۷۱)، سابقه بهداشت برای همه و شهر سالم، مجموعهءمقالات نخستین سمپوزیوم‏ شهر سالم، تهران، اداره روابط عمومی و بین‏الملل شهرداری تهران،۱۳۷۱.
 27. سلیمانی مهرنجانی(۱۳۷۲)،محمد، صنعتگرایی و تحولات شهرنشینی اراک:تاکید بر تاثیرات متقابل شهر اراک و شهر صنعتی،رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس،
 28. سیف الدینی، فرانک، شورچی، محمود(۱۳۹۳). برنامه ریزی هوشمندانه کاربری زمین و حمل و نقل شهری، انتشارات مدیران امروز، تهران
 29. شاد، روزبه؛ عبادی، حمید؛ مسگری، محمد سعدی؛ وفائی نژاد، علیرضا.(۱۳۸۸). طراحی و اجرای GISکاربردی جهت مکان یابی شهرک­های صنعتی با استفاده از مدل­های فازی، وزن­های نشانگر و ژنتیک. نشریه دانشکده فنی. دوره ۴۳٫ شماره ۴٫ ۴۱۷-۴۲۹٫
 30. شاعری، علی محمد.،رحمتی، علیرضا، (۱۳۹۱). قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی، انتشارات حک، تهران
 31. شیعه، اسماعیل (۱۳۷۹)، بررسی آثار اجرای برنامه های صنعتی بر ساختار کالبدی – فضایی شهرهای ایران، رساله برای دریافت درجه دکتری در شهرسازی، تهران، دانشگاه تهران.
 32. شیعه، اسماعیل (۱۳۸۶)، نقش دهی صنعتی به شهرهای ایران، در مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره ۵، جلد ۱۸، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 33. صدر، شادی(۱۳۷۸)، مفهوم توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (ص۱۶)
 34. صرفی، علیرضا و پرگان، علی محمد(۱۳۸۹)، اولویت بندی مشکلات و آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی از وجود مراکز صنعتی در جوار سکونت گاه های شهری از نگاه شهروندان منطقه ۲۱ تهران، همایش نحوه تعامل صنعت و سکونت در منطقه ۲۱ شهرداری تهران.
 35. طاهرخانی،مهدی(۱۳۷۹)، نقش نواحي صنعتي در توسعه مناطق روستايي مطالعه موردي : استان مركزي،رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس،
 36. طرح تفصيلي اراك (۱۳۵۶)، مهندسين مشاور۹، وزارت مسکن و شهرسازی ایران.
 37. طرح تفصيلي شهر اراك (۱۳۸۳)، مهندسین مشاور زیستا، سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی.
 38. طرح توسعه و عمران شهر اراک (۱۳۶۲)، مهندسین مشاور عرصه،مرحله دوم، پیشنهادت طرح.
 39. طرح توسعه و عمران ناحيه اراك(۱۳۸۳)، مهندسین مشاور زیستا.
 40. طرح جامع شهر اراک(۱۳۸۳)، مهندسین مشاور زیستا، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی.
 41. طرح راهبردی، تفصیلی ویژه و طراحی شهری بافت فرسوده اراک (۱۳۸۵)، طرح محيط پايدار،مرحله اول، سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی.
 42. طرح راهبردی، تفصیلی ویژه و طراحی شهری بافت فرسوده اراک (۱۳۸۶)، طرح محيط پايدارمرحله دوم، سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی.
 43. طرح مطالعه و شناخت بافت تاریخی شهر اراک(۱۳۸۸)، مهندسين مشاور نقش سپر پارسه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی.
 44. طرح مکان­یابی اراضی مورد نیاز مسکن شهر اراک (۱۳۸۸)، مهندسين مشاور شارمان، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی.
 45. غضبان، فرید (۱۳۸۱)،زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه تهران،موسسه انتشارات وچاپ.
 46. فراهانی فرد، سعید(۱۳۸۴)، درآمدی بر توسعه پایدار در عصر ظهور، مجله اقتصاد اسلامی، سال پنجم، زمستان ۱۳۸۴(ص۱۱۶)
 47. فرجام بوئینی، زهره، فتاحی نیسیایی، حبیب الله، ۱۳۹۰، درختان و بوته های منظر ساز (انتخاب، کاربرد و مدیریت)، نشر شهر، صص ۲۲-۱۹
 48. فرخيان، سميه.(۲۰۰۶). «مقدمه اي بر منطق فازي» قابل دسترسي در:
 49. کوشیار، گلرخ(۱۳۸۲)، شاخص­های توسعه پایدار، مجله مدیریت، شماره ۷۷-۷۸٫(ص۳۴)
 50. الله ویسی، مسلم(۱۳۹۰)، رشد هوشمند و توسعه درونی شهرها،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
 51. ماستری فراهانی ،مجید(۱۳۸۳)، تأثير ايجاد شركت‌هاي صنعتي و نقش آن در تحول نواحي روستايي (نمونه موردي شهرك صنعتي ايبك آباد اراك)‌،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس،
 52. محمد زاده ، رحمت ، (۱۳۶۸)، “روشهای کنترل الودگی صوتی از طریق برنامه ریزی فیزیکی”، مجله رشد اموزش، جغرافیا شماره مسلسل ۴۴، صفحات ۴تا۱۱٫
 53. مردوخی، بایزید.(۱۳۷۷). فرایند توسعه صنعتی طی نیم قرن اخیر- در: مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه ریزی و توسعه در ایران. جلد دوم. مرکز تحقیقات اقتصاد ایران و سازمان برنامه و بوجه. تهران.
 54. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، سنجش توسعه صنعتی مناطق کشور،۱۳۸۵
 55. مشهدیزاده دهاقانی، ناصر.(۱۳۷۳). تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران. دانشگاه علم و صنعت. تهران.
 56. معتمدی، مسعود(۱۳۶۸)، نظام شهر و شهرنشینی در ایران با تاکید بر شهرهای جدید، مجموعه مقالات شهرهای جدید فرهنگی جدید در شهرنشینی، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.
 57. معرفی،ابوالفضل.،آشتیانی،وحید(۱۳۹۲)، خوشه‌های صنعتی: نظریه‌ها و کاربردها در برنامه‌ریزی منطقه‌ای،چاپ اول،انتشارات سجاد
 58. معلمی، بهرام(۱۳۸۲)، محیط زیست شهری و فعالیت های صنعتی و خدماتی، تهران.
 59. معین،محمد(۱۳۶۲)،فرهنگ فارسی،چاپ پنجم،تهران،امیرکبیر
 60. مقدسي محمدسعيد, علوي مقدم سيدمحمدرضا, مكنون رضا, مقدسي عبدالرضا، بررسي آگاهي عمومي مردم شهر اراک نسبت به آلودگي آب آشاميدني به نيترات، نشریه علوم محيطي، زمستان ۱۳۸۵ , دوره ۴, شماره  ۲; ص۱۰
 61. منشی زاده، رحمت الله.،تسلیمی­پور، مصطفی(۱۳۸۳).پیامدهای فضایی شهر صنعتی کاوه بر شهر ساوه، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، شماره سوم
 62. موریس، جمیز (۱۳۶۸)، تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی، ترجمه راضیه رضا زاده، تهران، جهاد دانشگاهی علم و صنعت ایران.
 63. موسوی، محمد(۱۳۸۹)، مقدمه ای بر ساماندهی صنعت و سکونت در مناطق شهری، پرهام نقش،تهران
 64. مهدیزاده، جواد(۱۳۷۹)، ساماندهی صنایع و خدمات شهری، زرنگار، تهران.
 65. نتايج تفصیلی سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهر اراک(۱۳۳۵-۱۳۴۵-۱۳۵۵-۱۳۶۵-۱۳۷۰-۱۳۷۵-۱۳۸۵)، مرکز آمار ایران.
 66. نفیسی، احمد.( ۱۳۷۷). سازمان برنامه، شهرداری تهران و عملکرد نخبگان در دوران پهلوی دوم. تاریخ معاصر ایران. فصلنامه تخصصی موئسسه مطالعات تاریخ ایران. سال دوم. شماره هشتم. تهران.
 67. نهرلی، داود.،عبداللهی، مهدی.، ولی بیگی، مجتبی.(۱۳۹۰). بررسی عوامل محدود کننده توسعه بام­های سبز در ایران بر پایه تحلیل سلسله مراتبی، محیط شناسی، شماره۶۰،ص۸۹-۹۸
 68. ولی زاده، هاشم.(۱۳۹۲). ارزیابی پراکنش فضایی- مکانی خدمات بهداشتی- درمانی(بیمارستان ها) براساس فرآیند تحلیل شبکه فازی و سیستم اطالاعات جغرافیایینمونه موردی: شهر یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
 69. ویلیامز، جاناتان.( ۱۳۷۶). اطلاعات جغرافیایی از فضا، اطلاعات جغرافیایی شهر تهران.
 70. هویدی، حسن.(۱۳۹۱).شناخت، پیشگیری و کنترل آلودگی­های محیط زیست، خانیران، تهران
 71. یگانی فرد، احمد رضا.( ۱۳۸۰). اصول مکان یابی مراکز درمانی، شهرداری­ها سال سوم. شماره ۲۳٫
حتما بخوانید:  توسعه پايدار شهري

منابع انگلیسی

 1. Angel, Shlomo. Parent, Jason. L. Civco, Daniel. Blei, Alexander. Potere, David(2011), The dimensions of global urban expansion: Estimates and projections for all countries, 2000–۲۰۵۰, Progress in Planning 75.
 2. Anselin L (1995) Local indicators of spatial association: LISA. Geogr Anal 27(2):93-115.
 3. Attfield,R, Wikins,B,(1992), International justice and the third world ,London,Rout ledge,p94.
 4. Baranov,N.V.(1994), Building New Towns: Background Paper for the U.N. Symposium on Moscow, Moscow.
 5. Barton, H. (2000). Sustainable communities: the potential for econeighbourhoods. London.
 6. Beatly, Timothy. (1995). Planning and Sustainability: The Elements of a New (Improved?) Paradigm ,Journal of planning Literature 9, No. 4: 383-94
 7. Bradshaw, A., hunt, B. and walmsley, T. (1995) Trees in the Urban Landscape: Principles and Practice. E. and EN. Spon, London.
 8. Brueckner JK.Urban sprawl,(2000) Diagnosis and remedies. International Regional Science Review; 160–۷۱٫
 9. Burchell, R. W., N. A. Shad, D. Listokin, H. Phillips, A. Downs, S.Seskin, J. S. Davis, T. Moore, D. Helton, and M. Gall. 1998. Thecosts of sprawl- Washington, DC: National Academy Press.Truckee Meadows Regional Planning Agency, September
 • Cities and Climate Change: Global Report on Human Settlements )2011(. (UN-Habitat), 2011،۱۱-۱۸
 • Collins D.C. and P.V. Bolstad, (1996) “A Comparison of spatial interpolation techniques in temperature estimation”, proceeding of the third international conference on integrating GIS and environmental modeling, Santa Fe, New Mexico, California: National center for Geographic information.
 • Danielsen, Karen A. Lang, Robert E. Mae Foundation, Fannie(1999) Fulton, William, Retracting Suburbia: Smart Growth and the Future of Housing, Housing Policy Debate
 • Diggle, P.J., (2003). Statistical Analysis of Spatial Point Patterns, second ed. Academic Press, London.GCOS, 2007. GCOS Upper-Air Network (GUAN): Justification, Requirements, Siting and Instrument Options. GCOS-112, WMOTD 1379.
 • Draxler RR. And Rolph GD., (2011), HYSPLIT (HYbrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory), NOAA Air Resources Laboratory, Silver Spring,MD.
 • Draxler, R. and Hess, G. D. (1998), an overview of the HYSPLIT_4 modeling system for trajectories, dispersion and Deposition. Australian Meteorological Magazine. Vol. 47. Pp: 295-308.
 • Draxler, R. Stunder, B. Rolph, G. Stein, A. Taylor, A. (2009), Hybrid single-particle Lagrangian integrated trajectories 4 user’s guide. NOAA Tech. Memo, ERL-ARL.
 • Evans,P.(ed) (2002) Livable cities: Urban Struggles for Livelihood and sustainability. Berkeley and Los Angeles:University of California Press
 • Galantay,E. Y. (1975).New Towns, Antiquity to the Present, George Braziller, New York
 • Getis A, Ord JK (1992), the analysis of spatial association by use of distance statistics.Geogr Anal 24(3):189-206.
 • Ginoux, P., Garbuzov, D., & Hsu, N. C. (2010). Identification of anthropogenic and natural dust sources using Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Deep Blue level 2 data. Journal of Geophysical Research: Atmospheres (1984–۲۰۱۲), ۱۱۵(D5).
 • Gonzalo López-Abente, Pablo Fernández-Navarro, Elena Boldo, Rebeca (2012). Industrial pollution and pleural cancer mortality in Spain. Science of The Total Environment, Volume 424, 1 May 2012, Pages 57-62
 • Griffith, D., (1987), spatial Autocorrelation: A Primer. Resource Publication in Geography, Association of American geographers.
 • Hamish, M., Andrew, C, (٢٠٠٨). Identification of dust transport pathways from Lake Eyre, Australia using Hysplit, Atmospheric Environment ٤٢, ٦٩١٥- ٦٩٢٥.
 • Hsu, N. C., Jeong, M. J., Bettenhausen, C., Sayer, A. M., Hansell, R., Seftor, C. S., & Tsay, S. C. (2013). Enhanced Deep Blue aerosol retrieval algorithm: The second generation. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 118(16), 9296-9315.
 • Illian, J., Penttinen, A., Stoyan, H., and Stoyan, D. (2008). Statistical Analysis and Modelling of Spatial Point Patterns. John Wiley and Sons, Chichester.
 • Jacquez GM, Greiling DA (2003) Local clustering in breast, lung and colorectal cancer in Long Island, New York. Int J Health Geographics 2:3.
 • Jiuchang Wei, Xiumei Guo, Dora Marinova, Jin Fan(2014). Industrial SO2 pollution and agricultural losses in China: evidence from heavy air polluters. Journal of Cleaner Production, Volume 64, 1 February 2014, Pages 404-413
 • Katz, P.(1994) The new urbanism: Toward an architecture of community. New York: McGraw-Hill
 • Knaap, Gerrit (2002)Talking Smart in the United States, International Meeting on Multiple Intensive Land Use, Sponsored by Habiform. Gouda.
 • Kreith, F.(1994). Hand book of solid waste mangement.
 • Landsberg, H. E. (1981) “The Urban Climate”, New York: Academic Press.
 • Lehrer, Jim,(2004) What is New Urbanism?” Newurbanism.org,
 • Levine N (1996) spatial statistics and GIS: software tools to quantify spatial patterns. JAmPlannAssoc 62(3):381-391.
 • ۲۰۰۷٫Green Roof–Design Page, Low Impact Development Centre,U.S.A.,Citiedon22August2010,http://www.lidtormwater.net/
 • Masoodian, S.A. & H. (2005)Ataei, A cluster analysis of precipitation seasons of Iran, Research Journal of Human Sciences, University of Isfahan, Vol.18, No. 1, Pp. 1- 12, 2005.
 • Meadows, Donella., Meadows, Dennis., Randers, J. and Behrens, W. (1972) The Limits to Growth, Universe Books, New York.
 • Mitchell A (2005) The ESRI guide to GIS analysis, volume 2: spatial measurements and statistics. ESRI, Redlands [CA].
 • Mukomo,s,(1996), on sustainable urban developmentin sub-sahran Africam ,cities,13.pp265-271.
 • Naess, P. (1993) ‘Can urban development be made environmentally sound?’ Journal of Environmental Planning and Management, (36): 309-333
 • Nel W.P., Cooper C.J., (2009), Implications of fossil fuel constraints on economic growth and global warming, Energy Policy, 37, 166-180.
 • Nickovic, S., Papadopoulos, A., Kakaliagou, O. and Kallos, G., (2001), Model for prediction of desert dust cycle in the atmosphere, J.
 • Oke, T.R. (1979) “Technical Note No. 169: Review of Urban Climatology”, World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 43 pp.
 • Ord JK, Getis A (1995) Local spatial autocorrelation statistics: distributional issues and anapplication. Geogr Anal 27(4):287-306.
 • Peck,S.W., ,Callaghan.1999.Greenbacks from the Green Roofs: Forging a new industry in Canada. P&A Peck and Associates, for CMHC/SCHL Canada. http://www.greenroofs.org/pdf/Greenbacks.pdf
 • Pérez, C., Nickovic, S., Baldasano, J. M., Sicard, M., Rocadenbosch, F. and Cachorro, V. E., (2006), A long Saharan dust event over the western Mediterranean: Lidar, sun photometer observations, and regional dust modeling, J. Geophys. Res., 111, D15214, doi: 10.1029/2005JD006579.
 • Harris (2009) Industrial City. International Encyclopedia of Human Geography, Pages 383-388
 • Ractcliff, John(1993). An introduction to Town and country Planning, London, UCL Press.
 • Register, R (1994) Eco-cities: rebuilding civilization, restoring nature. In Futures By Design: The Practice of Ecological Planning, ed D Aberley. New Society Publishers, Gabriola Island,BC
 • Roseland, Mark(1997), Dimensions of the eco-citym, Elsevier Science Ltd,pp197-198.
 • VijayaVenkataRaman, S. I. (2011). A review of climate change, mitigation and adaptation. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 878– ۸۹۷٫
 • Saeed, T. M., Al-Dashti, H., & Spyrou, C. (2014). Aerosol’s optical and physical characteristics and direct radiative forcing during a shamal dust storm, a case study. Atmospheric Chemistry and Physics, 14(7), 3751-3769.
 • Sobrino, J. A., Jiménez-Muñoz, J. C., & Paolini, L. (2004) “Land surface temperature retrieval from LANDSAT TM 5”, Remote Sensing of environment, 90(4), 434-440.
 • Stelzenmuller, J., S.wagel, w. and Rinhart ,B.(2002). sold waste and recycling recommendations for stikas recycling program.
 • Streutker, D. R. (2002) “A remote sensing study of the urban heat island of Houston”, Texas. International Journal of Remote Sensing, 23, 2595– ۲۶۰۸٫
 • Stunder B.J.B., (1997), NCEP Model Output – FNL ARCHIVE DATA, TD-6141, Prepared for National Climatic Data Center (NCDC).
 • Tabatabaei, Javad . Mohammadi, Fatemeh(2013), Environmental Effects of Mining Industries in Meymeh Region, North West of Isfahan, APCBEE Procedia, Pages 388–۳۹۳
 • Thoday, P. (2004) Groundcover. In : Hitchmough, J. and Fieldhouse, K. (eds) Planet User Handbook: A guide to Effective Specifying. Blackwell Science, Oxford,UK, pp. 175-183.
 • Trowbridge, P.). and Bassuk, N.L. (2004) Trees in the Urban Landscape : Site Assessment, Design, and Installation. Wiley, Hoboken, New Jersey
 • Urban Ecology (1996( Mission Statement and Accomplishments, World Wide Web site .
 • Waagepetersenand, R., and Schweder, T. (2006). Likelihood-based inference for clustered line transect data. Journal of Agricultural, Biological, and Environ- mental Statistics, 11:264–۲۷۹٫
 • Weihong, Q., Lingshen, Q., Shaoyin, S., (٢٠٠١). Variations of the Dust Storm in China and its Climatic Control, Journal of Climate١٥, ١٢١٦-١٢٢٩.
 • Weng Q., Lu D. and J. Schubring, (2004) “Estimation of land surface temperature-vegetation abundance relationship for urban heat island studies”, Remote Sensing of Environment, 89: 467-483.
 • Wheeler D (2007) A comparison of spatial clustering and cluster detection techniques for childhood leukemia incidence in Ohio, 1996-2003. Int J Health Geographics 6(1):13.
 • M. et al ,(2010). Motivators and deterrents of bicycling: comparing influences on decisions to ride, Transportation
 • World Commission on Environment and Development. (1987) Our Common Future, Oxford University Press, Oxford.
 • Yanjum, L. , Wang, W. ,(2011), Study on Resource-enviroment Response to the Rapid Urban Expansion of china. , Energy Procedia, 5, 2549-2553
 • Zhang C, Luo L, Xu W, Ledwith V (2008) Use of local Moran’s I and GIS to identify pollution hotspots of Pb in urban soils of Galway, Ireland. Sci Total Environ 398 (1-3):212-221.
 • Zhao, T. X.-P., Ackerman, S. and Guo, W., (2010), Dust and smoke detection for multichannel imagers, International Journal of remote sensing, 2, 2347-2367.
حتما بخوانید:  Gis و رابطه آن با برنامه ریزی شهری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس