خانه >> شهرسازی >> مقالات شهرسازی >> ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي

ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي

ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي

چكيده

برنامه ريزي طراحي محور رويكردي مياني بين برنام هريزي شهري و طراحي شهري محسوب مي شود.اين رويكرد به دنبا ل عدم پاسخگويي مناسب طر حهاي سنتي توسعه شهري به مسائل كيفي موجود درمحيط هاي شهري مطرح شده است. به دليل توجه اين رويكرد به موضوع كيفيت محيط شهري و همي نطور سنجش اثربخشي آن در نظام مديريت فضاهاي شهري،اين مقاله ضمن بازشناسي مفهوم نظري اينرويكرد، كاربست برنام هاي آن در ارتق اي كيفيت محيط شهري در يك محدوده نمون ه(فضاي فرهنگي ورا به « دستور كار توسعه » هنري ش هرتهران- تئاترشهر و پهنه پيرامو ن) را مد نظ ر قرار م يدهد وعنوان يكي از ابزارهاي عملياتي كردن برنامه هاي پيشنهادي اين رويكرد به كار ميگيرد.نتايج حاصل از پژوهش نشان م يدهد كه به دليل ماهيت اجرا محور اين رويكرد و ب هويژه با توجه بهمحتواي محصول نهايي آن (دستور كار توسعه) به كار بردن اين رويكرد در كاهش گسستگي فرايندهايشهرسازي و تدوين فرايندي عام براي اتصال حلقه برنام هريزي به طراحي م ؤثر بوده و م يتواند درارتقاي كيفيت حاصل از طرح ها مؤثر باشد.نتايج نشان م يدهد كه از منظر مخاط بان، توج ه به ملاحظات طراحانه و ورود مباحث كيفي در تماميسطوح طر حهاي توسعه شهري كه در ابتدا ممكن است با توجه به ملاحظات صرف اجتماعي، اقتصادي وكالبدي شروع شود و به سند برنامه اي توسعه فضاهاي شهري برسد، بسيار ضروري به نظر مي رسد.كليد واژه ها: برنامه ريزي طراحي م حور، فضاي فرهنگي و هنري تهران، دستور كار توسعه، طر حهايتوسعه شهري، كنترل توسعه.

حتما بخوانید:  مترو معيار سرزندگي شهري

دانلود فایل در لینک زیر

ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس